Договор

 

ДОГОВІР № _______________

про виконання робіт з виготовлення екранного контенту

м. ________________________                                                                                          «____» __________________ 20__ р.

 

________________________________________________________________ (надалі іменується «Замовник»), в особі ___________________________________________________________________________,  що діє на підставі _________________________________________________________________, з однієї сторони, та Виконавець з іншої сторони уклали цей Договір про виконання робіт (надалі іменується “Договір”) про наступне:

1. ТЕРМІНИ , ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

1.1 Наведені тут терміни вживаються в такому значенні тільки для цього Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно робіт, що виконуються за цим Договором .

Екранний контент – аудіовізуальний твір, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом та засобами виразності.

Технчіне завдання – документ, у якому описані вимоги та побажання Замовника щодо Екранного контенту.

Концепція Екранного контенту – опис Екранного контенту, який повинен мати наступні дані:

– цілі створення Екранного контенту;

– обрані засоби виразності (відео, графіка, анімація, музика, дикторський текст, додаткові інформаційні  матеріали тощо);

– очікуваний хронометраж Екранного контенту;

– структура Екранного контенту;

– технічні характеристики фінального файлу Екранного контенту;

– інші дані , які Сторони вважатимуть необхідними вказати.

   1.2. Акт здачі-приймання робіт – документ, який підписує Замовник про отримання та приймання від Виконавця готової продукції.

   1.3. Проміжні роботи   – роботи та послуги, які виконуються в процесі виготовлення екранного контенту та з суми вартості яких складається загальна вартість екранного контенту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку виготовити наступну роботу: виготовити екранний контент на основі Концепції, затвердженої Замовником, виготовити Екранний контент, а Замовник зобов’язується прийняти виконані Виконавцем роботи та сплатити за них на умовах та в порядку, зазначеному в цьому Договорі.

2.2. Перелік проміжних робіт, вартість та термін їх виконня зазначено в додатку № 1 до цього Договору.

2.3. Дата здачі готового екранного контенту _____ (________) ___________  20__року.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

    3.1.1. виконати роботи з виготовлення Екранного контенту відповідно умовам цього Договору;

    3.1.2. не розголошувати третім особам інформацію, отриману Виконавцем від Замовника в процесі виконання робіт по цьому Договору, якщо Замовник визначив цю інформацію як конфіденційну;

    3.1.3. при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, повідомити про це Замовника в письмовій формі протягом трьох робочих днів з моменту виникнення таких обставин;

   3.1.4. на письмову вимогу Замовника надавати йому повну і достовірну інформацію про хід виконання Виконавцем цього Договору протягом трьох робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника;

   3.1.5. погоджувати з Замовником сценарій Екранного контенту, місця зйомки, декорації та інші реквізити; музику, дикторський голос, які будуть звучати в Екранному контенті, текст, шрифти та інші елементи, які будуть використовуватися в Екранному контенті.

3.2. Замовник зобов’язується:

  3.2.1. прийняти виконані Виконавцем роботи та оплатити їх на умовах і в порядку, зазначених у цьому Договорі;

  3.2.2.створити сприятливі умови для проведення зйомки і забезпечити Виконавця всіма необхідними матеріалами для плідного творчого процесу;

  3.2.3.затверджувати виконані роботи чи надавати мотивовану відмову у письмовій формі;

  3.2.4. призначити зі свого боку відповідальну особу ________________ (посада), __________________________________________________________________________________ (П.І.Б.),

_______________________(телефон), _________________________@______________(електронна пошта)

  3.2.5. надавши їй такі повноваження:

 • збір та надання інформаційних матеріалів;
 • представлення інтересів Замовника в узгодженні робочих питань;
 • прийом та затвердження Концепції;
 • прийом та затвердження сценарію;
 • прийом та затвердження шрифтів, графічних, фото-, відео-, та інших елементів, кольорів ;
 • прийом та затвердження будь-якої текстової інформації, що використовується при створенні Екранного контенту;
 • прийом та затвердження дикторського голосу та дикторського тексту;
 • прийом та підписання Акту здачі-приймання робіт;
 • узгодження бюджетів і умов виконання додаткових робіт.

  3.2.5.1. У разі якщо Замовник здійснює заміну відповідальної особи, він зобов’язаний повідомити про це Виконавця в письмовій формі не пізніше, ніж за два робочих дні до дати початку здійснення повноважень, зазначених у цьому пункті цього Договору, новою відповідальною особою. Повідомлення про зміну відповідальної особи повинна містити прізвище, ім’я та по батькові нової відповідальної особи, її посаду, телефон та адресу електронної пошти.

  3.2.5.2. Замовник зобов’язаний не вмішувати в процес розробки третіх осіб, не зазначених у п. 3.2.4. цього Договору. В іншому випадку Виконавець має право призупинити роботи за договором, або виставити Замовникові додатковий рахунок за втручання в робочий процес третьої особи. Сума рахунку обговорюється сторонами окремо, але не може бути менше 10% від суми цього Договору.

 3.2.5.3. Виконавець має право виконати свої зобов’язання за цим Договором достроково. Замовник зобов’язаний прийняти таке дострокове виконання за умови, що якість Екранного контенту відповідає умовам цього Договору.  

 

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

   4.1. Загальна вартість робіт, що надаються за даним Договором складає _________ (___________) гривень без НДС, згідно з додатком № 1 до цього Договору, який є невід’ємною його частиною.

   4.2. Розрахунки за роботи здійснюються Замовником передоплатою в розмірі  _______  (__________) гривень у момент укладення Договору, та решти суми ________ (_______________) гривень після отримання готової продукції (підписання Сторонами Акту здачі-приймання).

  4.3. У разі порушення Замовником умов п. 4.2. даного Договору Виконавець має право не передавати результати своєї роботи Замовнику до повного розрахунку з урахуванням штрафних санкцій за прострочення оплати.

 4.4. За прострочення оплати за даним Договором Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

 4.5. Всі додаткові роботи, не передбачені цим Договором, оформляються додатковими угодами і оплачуються окремо від вартості проекту.

 

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

     5.1. Розробка Концепції Екранного контенту:

   5.1.1. Замовник надає Виконавцю Технічне завдання на створення Екранного контенту, якщо інше не обумовлено окремо, протягом двох робочих днів з моменту підписання цього Договору.

   5.1.2. На основі Технічного завдання Виконавцем розробляється Концепція Екранного контенту.

   5.1.3. Концепція Екранного контенту узгоджується Замовником та Виконавцем та письмово затверджується Замовником.

   5.1.4. Створення сценарію Екранного контенту:

  5.1.5. Виконавець розробляє сценарій Екранного контенту та відправляє його Замовнику у довільній формі, легкої для розуміння, на затвердження (у тому числі через електронне листування).

  5.1.6. Термін виконання робіт по створенню сценарію складає     ___   робочих днів.

  5.1.7. Робота над аудіовізуальною складовою Екранного контенту:

  5.1.8. Згідно затвердженому раніше сценарію Виконавцем розробляється робочий план по здійсненню відеозйомки та/або створенню чи підбору графічних, фото-, відео- та інших елементів для візуальної складової Екранного контенту.

  5.1.9. Дата та час проведення відеозйомки: ______ 20__ року.

  5.1.10. Необхідні для створення Екранного контенту графічні елементи, шрифти, додаткові фото- та відео-матеріали, які створюються або підбираються Виконавцем, відправляються на затвердження Замовнику.

  5.1.11. Дикторський текст, якщо в такому є потреба та якщо інше не обумовлено окремо, створює Виконавець та відправляє його на затвердження Замовнику.

  5.1.12. Вибір дикторського голосу, якщо інше не обумовлено окремо, здійснює Замовник з наданих Виконавцем двох-трьох варіантів.

  5.1.13. Вибір музичних композицій, якщо інше не обумовлено окремо, здійснює Замовник з наданих Виконавцем двох- трьох варіантів.

 5.1.14. Змонтований Екранний контент надається Виконавцем Замовнику на остаточне затвердження.

 

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

 

  6.1. Замовник зобов’язаний протягом двох робочих днів з моменту надання Виконавцем готової продукції, прийняти роботу та підписати Акт здачі-приймання робіт або відправити Виконавцю мотивовану письмову відмову, яка повинна містити перелік невідповідностей виконаних робіт Концепції або цьому Договору. У разі наявності таких невідповідностей Виконавець зобов’язаний усунути виявлені Замовником проблеми протягом терміну, рівного строку виконання цих робіт, відповідно до термінів, визначених у додатку № 1 до цього Договору.

  6.2. У разі відсутності відповіді від Замовника протягом трьох робочих днів з моменту отримання ним Акту здачі-приймання робіт, робота, зазначена в акті, вважається затвердженою та прийнятою.

  6.3. Внесення правок, уточнень та будь-які інші зміни після затвердження Замовником виконаних робіт здійснюються за додаткову плату та у терміни згідно з додатком № 1 до цього Договору.

  6.4. Виконавець передає Замовнику файли, придатні для подальшого використання та розміщення тільки після виконання пункту 4.2. цього Договору. До цього моменту Замовнику передаються матеріали, придатні тільки для їх візуального вивчення і оцінки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ГАРАНТІЇ

  7.1. Виконавець гарантує якість виконуваних робіт.

  7.2.  Замовник гарантує, що матеріали, які ним надаються Виконавцю, не обтяжені вимогами третіх осіб, що Замовник є власником виключних прав на ці матеріали та/або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників щодо об’єктів інтелектуальної власності.

  7.3. У разі пред’явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських та/або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов цього Договору, Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат і збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі.

  7.4. При ненаданні або простроченні надання Замовником необхідних Виконавцю для виготовлення Екранного контенту матеріалів, Виконавець в праві на власний вибір:

 • направити на адресу Замовника повідомлення про збільшення термінів на виконання робіт з виготовлення Екранного контенту;
 • здійснити дії, спрямовані на узгодження з Замовником змін умов виконання робіт за даним  Договором, їх вартість і терміни. У разі досягнення згоди між Сторонами за умовами виконання робіт відповідно до цього пункту, Сторони підписують додаткову угоду до цього Договору;
 • розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати передбачуваного розірвання.

  7.5. Якщо роботи та послуги не були надані з вини Виконавця, Замовнику повертається наданий аванс.

  7.6. Якщо роботи та послуги згідно цього Договору були надані невчасно з вини Виконавця, Виконавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

8. ФОРС-МАЖОР

   8.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

  8.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі, причому на вимогу іншої сторони повинен бути представлений засвідчує документ. Інформація повинна містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на виконання стороною своїх зобов’язань за цим Договором і на термін виконання зобов’язань.

 8.3. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов’язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору, всі зусилля до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов’язань.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  9.1. Цей Договір діє з моменту (дати) його підписання, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

  9.2. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір в порядку і на підставах, передбачених цим Договором та Цивільним кодексом України.

  9.3. У разі дострокового розірвання даного Договору внаслідок порушення Замовником зобов’язань за цим Договором або за ініціативою самого Замовника, Виконавець не повертає Замовнику авансовий платіж, зазначений в пункті 4.2., тим самим, відшкодовуючи збитки, завдані йому Замовником достроковим припиненням цього Договору.

  9.4. При виникненні між Сторонами спорів, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення таких спорів шляхом переговорів між собою.

  9.5. При неможливості вирішення питань шляхом переговорів такі суперечки будуть передані на розгляду у судовому порядку.

10. ІНШІ УМОВИ

  10.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладання і змісту цього Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов’язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

  10.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в разі їх письмового оформлення із зазначенням дати і підписами уповноважених представників Сторін.

  10.3. При зміні юридичного статусу, адреси, банківського рахунку Сторона, у якої відбулися такі зміни, зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати такої зміни письмово, з кур’єром або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До отримання такого повідомлення всі операції, зроблені за колишніми реквізитами, вважаються належним чином виконаними.

  10.4. Усі Додатки до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору;

  10.5. Правовідносини Сторін за цим Договором визначаються і регулюються відповідно до чинного законодавства України.

  10.6. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору виявиться недійсним в силу Закону, воно буде вважатися виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.

  10.7. Цей Договір складений на 5 (п’яти) аркушах, і в тому ж обсязі повністю узгоджений Сторонами цього Договору та підписаний уповноваженими представниками кожної Сторони Договору.

  10.8. Цей Договір складений української мовою в 2-х (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  11.1. В рамках виконання робіт за цим Договором Виконавцем створюються об’єкти інтелектуальної власності.

  11.2. Виключними майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем до моменту укладення цього Договору і які використовуються для виконання робіт за цим Договором, має Виконавець.

  11.3. Замовник має виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які були надані Замовником та використані Виконавцем для виконання робіт за цим Договором.

  11.4. Виконавець надає Замовнику право на використання об’єктів інтелектуальної власності, створених Виконавцем в рамках виконання цього Договору протягом всього терміну дії авторського права на публічній показ та трансляцію в ефірі на території будь-якої країни світу.

  11.5. Права, зазначені в пункті 10.4. цього Договору, передаються Замовнику з моменту підписання Акту здачі-приймання робіт та здійснення Замовником повної оплати вартості всіх робіт за цим Договором.

  11.6. Замовник не  має право вносити зміни у готову роботу та використовувати будь-яку частину роботи окремо.

  11.7. Замовник надає Виконавцю право на використання створеного на умовах цього Договору Екранного контенту для розміщенні на сайті Виконавця, на сторінках Виконавця у соціальних мережах, в портфоліо Виконавця.

 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Виконавець:                                                                     Замовник:

      

 

 

                                                                                                                              

Виконавець / _____________ /                                                                           Замовник  ___________________ / ________________ /